Cách cài đặt FTP Server trong Centos

FTP (File transfer protocol) là một trong những dịch vụ quan trọng trên internet, giúp cho việc truyền tập tin đến máy chủ dễ dàng hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt dịch vụ FTP trên CentOS.

cách cài đặt dịch vụ ftp trên centosCách cài đặt FTP Server trong CentOS

Kiểm tra bạn đã cài vsftpd chưa bằng dòng lệnh.

[root@localhost ~]# yum list installed | grep ftp

Nếu bạn thấy chữ vsftpd thì có nghĩa là ftp server đã được cài đặt trong CentOS. Nếu chưa bạn tiếp tục gõ lệnh:

1. Lệnh để cài VSFTP

# yum install vsftpd

2. Thêm dịch vụ VSFTPD vào chkconfig

# chkconfig vsftpd on

3. Khởi động dịch vụ FTP

# service vsftpd start

4. Sau khi khởi động dịch vụ the vsftpd hãy thử kết nối ftp:

# ftp localhost

5. Bạn sẽ nhận được thông điệp đăng nhập với localhost:root

[root@localhost ~]# ftp localhost
Connected to localhost.localdomain.
220 (vsFTPd 2.0.5)
530 Please login with USER and PASS.
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (localhost:root):

6. Nếu bạn cố gắng truy cập với quyền root, bạn sẽ nhận được thông báo không truy cập được do quyền bị từ chối

Name (localhost:root): root
530 Permission denied.
Login failed.

Cách khắc phục (Không khuyến khích áp dụng trên các máy chủ dịch vụ đang hoạt động kinh doanh)
Mặt định truy cập FTP sẽ cấp tài khoản root. Để có thể truy cập bằng tài khoản root ta phải xóa tài khoản root từ tập tin user_list và ftpusers bên trong thư mục /etc/vsftpd

Bạn dùng chương trình vi để sửa tập tin user_list và ftpusers.

[root@localhost ~]# vi /etc/vsftpd/user_list
[root@localhost ~]# vi /etc/vsftpd/ftpusers

Sau khi sửa xong bạn bấm CTRL+C để kết thúc và ghi, thoát khỏi vi bằng cách gõ :wq

Cuối cùng bạn khởi động lại dịch vụ vsftpd

[root@localhost ~]# service vsftpd restart
Shutting down vsftpd:                   [ OK ]
Starting vsftpd for vsftpd:                [ OK ]
[root@localhost ~]#

Giờ bạn có thể kiểm tra kết nối FTP với tài khoản root như dưới đây.

[root@localhost ~]# ftp localhost
Connected to localhost.localdomain.
220 (vsFTPd 2.0.5)
530 Please login with USER and PASS.
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (localhost:root):
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> bye
221 Goodbye.


Advertisements