Thiết lập nhanh mật khẩu người dùng trong hệ thống AD thông qua công cụ dsquery.

Khi cần có nhu cầu thiết lập lại toàn bộ mật khẩu người dùng trong một OU bất kỳ trong AD, chúng ta có thể dùng đến câu lệnh dsquery có sẵn trong windows.

Yêu cầu

1. Đăng nhập vào domain controller với tài khoản quản trị.

2. Start > cmd

3. Cú pháp lệnh dsquery:

dsquery user {đường dẫn LDAP} | dsmod user -pwd mật-khẩu-mới

VD: dsquery user OU=Ketoan,DC=win7poc,DC=com | dsmod user –pwd 123
Tiếp tục đọc

Advertisements