Range IP Address

Range IP Address

Góc Bảo Mật, Góc Công Nghệ, Góc Tài Liệu, Góc Thủ Thuật, Góc Tin Tức Add comments .

Dec112012
.

GIT – Góc IT xin list ra danh sách IP của các nhà cung cấp dịch vụ lớn như Facebook , Google , Yahoo, VNG … Hi vọng là sẽ giúp được cho các bạn phần nào trong việc kiểm soát tình trạng truy cập internet.

1. Facebook

Network Resources

TFBNET3 (NET-69-171-224-0-1) 69.171.224.0 – 69.171.255.255
TFBNET4 (NET-74-119-76-0-1) 74.119.76.0 – 74.119.79.255
TFBNET1 (NET-204-15-20-0-1) 204.15.20.0 – 204.15.23.255
TFBNET3 (NET-66-220-144-0-1) 66.220.144.0 – 66.220.159.255
TFBNET2 (NET-69-63-176-0-1) 69.63.176.0 – 69.63.191.255
FACEBOOK-IPV6-BLOCK-1 (NET6-2620-1C00-1) 2620:0:1C00:: – 2620:0:1CFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
FACEBOOK-INC (NET-173-252-64-0-1) 173.252.64.0 – 173.252.127.255 Tiếp tục đọc

Advertisements

Mô hình mạng TCP/IP

II Địa chỉ IP Public và Địa chỉ IP Private: 1.IP Public: – Mỗi 1 địa chỉ IP ngoài Internet là duy nhất. Để các Network có những địa chỉ duy nhất ngoài Internet, thì Internet Assigned Numbers Authority (IANA) sẽ chia những khoảng địa chỉ không dự trữ thành những phần nhỏ và ủy thác trách nhiệm phân phối địa chỉ cho các tổ chức Đăng Kí Miền khắp thế giới. Những tổ chức đó là Asia-Pacific Network Information Center (APNIC), American for Internet Numbers (ARIN), and Réseaux IP Européens (RIPE NCC). Những tổ chức này sẽ phân phối những khối địa chỉ đến 1 số nhà các Internet Service Provider (ISP) lớn và các ISP lớn này sau đó sẽ gán những khối nhỏ hơn cho các đại lý và các ISP nhỏ hơn. – ISP sẽ cấp 1 IP Public cho mỗi máy tính của bạn để các máy tính này có thể kết nối trực tiếp đến ISP. Các địa chỉ này được cấp 1 cách tự động dến mỗi máy tính khi máy tính kết nối và có thể là địa chỉ tĩnh nếu đường line của bạn thuê riêng hay các tài khoàn Dial-up 2.IP Private: – IANA đã dự trữ một ít địa chỉ IP mà các địa chỉ này không bao giờ được sử dụng trên Internet. Những địa chỉ IP Private này được sử dụng cho những Host yêu cầu có IP để kết nối nhưng không cần được thấy trên các mạng Public. Ví dụ, 1 user kết nối những máy tính trong mạng TCP/IP ở nhà thì ko cần cấp 1 địa chỉ IP Public cho mỗi Host. User có thể lấy những khoảng IP ở bảng dưới đây để cung cấp địa chỉ cho các Host trong mạng. Tiếp tục đọc