Cài đặt ADMT 3.2 trên Windows server 2008 R2

Active Directory Migration Tool 3.2 (ADMT v3.2) là công cụ hỗ trợ trong việc dời các đối tượng (user, group, service account và computer) giữa các domain khác nhau trong môi trường ADDS (cùng hoặc khác forest).

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Windows Server 2008 R2

  • Target domain (domain cần chuyển đối tượng đến):  Windows Server 2003, Windows Server 2008, hoặc Windows Server 2008 R2
  • Source domain (domain gốc chứa đối tượng cần chuyển): Windows Server 2003, Windows Server 2008, hoặc Windows Server 2008 R2

Download Active Directory Migration Tool version 3.2
Tiếp tục đọc

Advertisements