Các lệnh MySQL thông dụng.

Các lệnh thông dụng : Giới thiệu với các bạn một số lệnh thông dụng chạy trên hệ điều hành .

Tác giả – Vien CNTT – DHQG Hanoi

Lệnh CREATE TABLE

– Cú pháp: CREATE TABLE Tên_bảng

(Tên_cột Loại_dữ_ liệu [Not Null]),

Primary Key( Tên khoá chính ),

Foreign Key( Tên khoá ngoài),…);

Trong đó:

Tên_ bảng: là xâu kí tự không chứa các ký tự trống và không trùng với cáctừ khoá

Tên _cột: là xâu kí tự bất kì không chứa kí tự trống, tên cột trong một bảng là duy nhất, thứ tự các cột không quan trọng

Loại_dữ_liệu: gồm một số loại dữ liệu sau:

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiết lập nhanh mật khẩu người dùng trong hệ thống AD thông qua công cụ dsquery.

Khi cần có nhu cầu thiết lập lại toàn bộ mật khẩu người dùng trong một OU bất kỳ trong AD, chúng ta có thể dùng đến câu lệnh dsquery có sẵn trong windows.

Yêu cầu

1. Đăng nhập vào domain controller với tài khoản quản trị.

2. Start > cmd

3. Cú pháp lệnh dsquery:

dsquery user {đường dẫn LDAP} | dsmod user -pwd mật-khẩu-mới

VD: dsquery user OU=Ketoan,DC=win7poc,DC=com | dsmod user –pwd 123
Tiếp tục đọc