Đôi điều về PowerShell

PowerShell là bộ công cụ dòng lệnh do Microsoft phát triển dùng cho mục đích quản trị Active Directory, máy chủ, hệ điều hành, Registry, services, Event log… Nó không phảI là một biến thể các câu lệnh Unix cũng không phải dựa trên các câu lệnh cmd mà bạn từng biết, mà là tập hợp các câu lệnh được xây dựng hoàn toàn mới, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Các phiên bản PowerShell

PowerShell không được cài đặt mặc định hầu hết trên các máy hệ điều hành Windows, do đó bạn cần tải về và cài đặt nó để sử dụng, Powershell hiện có 2 phiên bản:
Tiếp tục đọc

Advertisements