Lệnh tar trong Linux

tar (Tape ARchive) là công cụ được sử dụng để gom 1 nhóm file(s) (folder là 1 loại file đặc biệt) thành 1 file duy nhất – file này được gọi là archive, hoặc để bung (xả) các file trong archive. Điểm đáng lưu ý là lệnh tar không thực hiện việc nén các file vào archive.

1 Archive là 1 file đơn lẻ mà chứa nhiều file khác + thông tin phụ để giúp các chương trình quản lý archive bung các file trong archive mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của các file này. Archive rất thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ các file cũng như truyền qua mạng để phân phối chương trình.
Tiếp tục đọc

Advertisements