Một số lệnh cơ bản sử dụng YUM.

GIT – là một lệnh thường dùng trong để cài đặt, gỡ bỏ, update….các phần mềm. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng. Bài viết sẽ liệt kê một số option cơ bản của lệnh . Tìm một phần mềm nào đó:

#yum search package-name
VD: #yum search java

Liệt kê tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên máy:
# -qa
# yum list installed

Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update:
# yum list updates

Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm: Tiếp tục đọc

Advertisements

15 Linux Yum Command Examples – Install, Uninstall, Update Packages.

Installing, removing, and updating packages is a typical activity on Linux. Most of the Linux distributions provides some kind of package manager utility. For example, apt-get, dpkg, , , etc.

On some Linux distributions, yum is the default package manager.

Yum stands for Yellowdog Updater Modified.

This article explains 15 most frequently used yum commands with examples.

1. a package using yum

To install a package, do ‘yum install packagename’. This will also identify the dependencies automatically and install them.

The following example installs postgresql package.

# yum install postgresql.x86_64
Resolving Dependencies
Install       2 Package(s)
Is this ok [y/N]: y Tiếp tục đọc 

Cách cài YUM Autocomplete trên Fedora, CentOS, Red Hat (RHEL)

1. Cài đặt bash-completion

Đăng nhập với quyền root và sử dụng lệnh yum để cài đặt bash-completion.

# yum install bash-completion

Say đó đăng xuất và đăng nhập vào lại hệ thống.

2. Sử dụng tính năng Autocomplete trong lệnh YUM:

[root@localhost ~]# yum in[tab][tab]
info     install

[root@localhost ~]# yum install httpd-[tab][tab]
httpd-devel.i686     httpd-devel.x86_64   httpd-manual.noarch

[root@localhost ~]# yum install cherokee[tab][tab]
cherokee-devel.i686    cherokee-devel.x86_64  cherokee.i686

Nguồn:cachcaidat.com